👈 فروشگاه فایل 👉

تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

بررسی کامل تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

دارای 103 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word

تعداد صفحات:  103 صفحه

آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

فهرست موضوعي مطالب

عنوان                                              صفحه

مقدمه    1

چارچوبي نظري تحقيق    3

فرضيه‌ها     4

روش تحقيق     5

مشكلات و موانع    5

اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي    6

(1) فصل اول:     8

    1-1) توسعه و مفاهيم    8

    2-1) توسعه اقتصادي    17

    3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي    19

    4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 –1376...23

جداول و نمودارها    26

(2) فصل دوم:     28

    1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران    28

جداول و نمودارها    40

(3) فصل سوم:     44

    1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44

    2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    59

    الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    63

    A) وضعيت زناشويي و سواد     63

    B ) باروري و سواد    64

    C) سواد و تعداد فرزندان     65

    D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان    66

    ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    67

    A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده    68

    B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر   

    3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي    69

جداول و نمودارها    81

(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پيشنهاد    93

    1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران     96

     2_4)بررسی فرضيه ها    .102

     3_4)پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی    102

فهرست منابع     103

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                        صفحه

جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ايران 1382- 1376    26

جدول (2-4-1): شاخص‌هاي فرهنگي- اجتماعي ايران 1382- 1376    26

جدول (3-4-1): توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي

كشورها 1382-1376     27

جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعيت در ايران در

سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك جنس     40

جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت موثر كشور در سالهاي

 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك گروه‌هاي مختلف سني و جنس    40

جدول (3-2): ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت ايران در گروه‌هاي سني

 24-6 ساله به تفكيك جنس دو سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355     41

جدول (4-2): نسبت جنسي محصلين در سالهاي 1375 و 1365 و 1355 به

تفكيك گروه‌هاي سني مختلف    41

جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌هاي 1376 – 1315 به تفكيك

سطوح مختلف آموزشي     41

جدول (6-2) درصد دختران در بين جمعيت دانش آموزش كشور در سال‌هاي

 1376-1347 به تفكيك سطوح مختلف آموزشي    41

جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذيرفته شدگان، دانشجويان

و فارغ التحصيلان آموزش ‌عالي در ايران در سال‌هاي

 1377- 1357 به تفكيك جنس    42

جدول (8-2): تعداد و درصد پذيرفته‌شدگان زن در آموزش عالي در سال

 1376- 1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي     43

جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجويان در آموزش عالي در سال‌هاي

1377-1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي     43

جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع

زناشويي به تفكيك شهري و روستايي     81

جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع

سواد و زناشويي به تفكيك نقاط شهري و روستايي     81

نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي 82

جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار

ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكيك شهري و روستايي     83

جدول (1-B- الف- 2-3): ميزان باروري ويژه سني زنان بر حسب وضع

سواد در نقاط شهري و روستايي     83

نمودار (2-B- الف- 2-3): باروري ويژه سني زنان باسواد و بي سواد هنگام

تولد اولين فرزند زنده به دنيا آورده    84

نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنيا آورده     84

نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنيا آورده     85

جدول (1- D – الف- 2-3): توزيع نسبي زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار

ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده و دوره تحصيلي     86

جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار ازدواج كرده

برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده    86

جدول (1-B- ب- 2-3): توزيع نسبي زنان مورد مطالعه در جمعيت نمونه بر

حسب سطح تحصيلات و سطح تحصيلات فرزندان     87

جدول (1-3-3): توزيع سني زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شوراي

اسلامي    88

جدول (2-3-3): تعداد مديران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به تفكيك جنس

در سال 1380    88

نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به

تفكيك جنس در پايان سال 1381    89

نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوري و موسسات وابسته به تفكيك

جنس در پايان سال 1381    90

نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكيك

جنس در پايان سال 1381    90

نمودار (6 –3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارايي و موسسات وابسته به

تفكيك جنس در پايان سال 1381    91

نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و موسسات وابسته

به تفكيك جنس در پايان سال 1381    91

نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و

موسسات وابسته به تفكيك جنس در پايان سال 1381    92

نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگاني و موسسات وابسته به تفكيك

جنس در پايان سال 1381    92

مقدمه

افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل‌كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ‌ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي  داد. اين امر آنها را در مراحل بعدي در ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع اجتماعي، چه در جايگاه مادر در امر تربيت فرزند چه در جايگاه نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه كار و مديريت و به طور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و زير مجموعه‌اي از سرمايه‌هاي انساني، تواناتر مي‌كند، كه نبود آن دور باطلي را ايجاد مي ‌كند كه محروميت‌هاي زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند. دقيق تر آن است كه به اين محروميت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در اين سيكل باطل نگاه كنيم: در جامعه‌اي با ميزان آگاهي، دانش اجتماعي و درآمد ناچيز، والدين در سرمايه‌گذاري براي دخترانشان كوتاهي مي كنند زيرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادي خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصيلات و با آگاهي ناچيز، تبديل به مادران تحصيل نكرده‌اي مي‌شوند كه داراي مهارتهاي ارزشمندي در خارج از منزل نيستند، قدرت اثر گذاري بر تصميم‌گيري‌هاي خانواده را ندارند، دخترانشان نيز مانند خودشان از آموزش محروم مي مانند و دور باطل ادامه مي يابد. در حاليكه پسران براي آموزش به مدرسه  فرستاده مي‌ شوند، دختران براي ايفاي نقش‌هاي سنتي در خانه مي ماندند، در نتيجه دانش نياموخته و مهارت نيافته باقي مي‌ماندند و شرايط لازم براي مشاركت اقتصادي برايشان فراهم نمي شود. اقتصاد آسيب مي‌بيند، هنجارها و فرهنگ سنتي و تبعيضات كليشه‌اي جنسيتي كهنه بر جاي خود مي‌مانند و اولين نيروي محركه توسعه كه نوزايش انديشه‌ها و تواناسازي پتانسيل‌هااست خاموش و بي اثر مي‌شود و افراد تحت نظام‌هاي  غلط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، خود به عواملي مقاومت كننده در برابر توسعه تبديل مي‌شوند از اين منظر در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه چون ايران كه با فقر سرمايه‌هاي انساني و پديده فرار مغزها مواجه است، زنان مي توانند «نيروي شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند.   جامعة‌ امروز ايران، جامعه‌اي در حال گذار از همه ابعاد اقتصادي، فرهنگي ، نقشي و اجتماعي است. متعاقب اين گذار الگوهاي موجود بايد براي تطابق با شرايط پويا انعطاف پذيري كه ناشي از توسعه سريع و همه جانبه كشورهاي جهان است تغيير يابند. در ميان اين تغييرات مسلماً تعارض سنت و مدرنيته خود را نشان خواهد داد و به گفته  اقتصاددان معروف جان ميناردكينز ،' توسعه تقابل نو و كهنه است'. 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت طراحی صنعت غذایی پاورپوینت مديريت مشارکتی پاورپوینت مدارهای ترکیبی مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و روابط بین نسلی ویدئوی آموزش خواندن و نوشتن حروف الفبای انگلیسی (حروف بزرگ و کوچک)