👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی کامل رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دارای 141 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 141 صفحه

آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:    1

مقدمه:    2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه    4

2-2تاریخچه مطالعاتی    5

3-1 بیان مساله    6

4-1  چارچوب نظری تحقیق    7

5-1  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق    9

6-1 اهداف تحقیق    9

1-6-1 اهداف علمی    9

2-6-1  اهداف کاربردی    9

7-1  فرضیه های تحقیق    9

8-1 حدود مطالعاتی    10

9-1  واژه ها واصطلاحات    10

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه    13

2-2  سرمایه فکری    14

1-2-2  انواع طبقه بندی از اجزاء سرمایه های فکری    14

3-2  سرمایه های انسانی    16

4-2  حسابداری منابع انسانی    19

5-2  تاريخچه حسا‌بداري منابع انساني    22

6-2  حسابداری منابع انسانی چیست؟    24

1-6-2 آینده پیش روی حسابداری منابع انسانی    24

2-6-2  استهلاک دارایی های انسانی    24

7-2  هزینه های منابع انسانی    25

8-2  اندازه گیری های غیر پولی منابع انسانی    26

9-2  معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی    31

10-2  گزارشگری منابع انسانی    32

11-2  گزارش داراييهاي نامشهود    33

12-2  ارزش سرمایه انسانی    34

13-2  سرمایه گذاری در سرمایه انسانی    34

14-2  سرمایه انسانی و توانمندی انسانی    37

15-2  سرمایه انسانی و رقابت پذیری سازمانی    38

16-2  اهمیت اقتصادی و اجتماعی سرمایه انسانی    41

17-2  عملکرد    42

18-2  بهره وری    44

1-18-2  موانع بهبود بهره‌وری    45

2-18-2  منافع و فواید بهره‌وری برای سیستم‌های دولتی و شرکتها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:    46

19-2  سودآوری    46

20-2  ارزش بازار    47

21-2 ضرورت سنجش و انعکاس داراییهای نامشهود از سوی حسابداران مدیریت    47

22-2 حسابداری و داراییهای نامشهود    49

23-2 بازار داراییهای نامشهود    50

24-2 پیشینه تحقیق    51

1-24-2 پیشینة تحقیقات انجام شده در داخل کشور :    51

2-24-2 پیشینة تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    54

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه    57

2-3 -روش تحقيق    57

3-3-مدل تحلیلی تحقیق    58

4-3 -متغیرها    59

1-4-3 متغیرهای مستقل    59

2-4-3 متغیرهای وابسته:    60

5-3  جامعه آماري    60

1-5-3  نمونه آماري    61

6-3  چگونگي جمع آوري داده ها    61

7-3 متغيرهاي تحقيق و چگونگي اندازه گيري آنها    62

8-3 آمار توصيفي داده ها    62

9-3 چگونگي بررسي فرضيه ها    63

1-9-3 آزمون نرمال بودن داده ها    64

2-9-3 روش و مدل به کار گرفته شده در تخمين ضرايب مربوط به متغيرهاي تحقيق    64

10-3 آزمون هاي آماري مورد نياز براي تخمين مدل ها    69

1-10-3 آزمون معني داري مدل رگرسيون    69

2-10-3 آزمون هاي خودهمبستگي و ناهمساني واريانس    70

3-10-3 آزمون هم خطي بين متغيرهاي تحقيق    72

1-3-11-3 ماتريس همبستگي (ضريب همبستگي پيرسون)    73

4-10-3 آزمون ايستايي (مانايي)متغيرهاي تحقيق    73

5-10-3 آزمون وجود عرض از مبدأ در مدل ها    74

11-3 روش ترکيب و آرايش داده هاي تحقيق    75

12-3 خلاصه اي از آزمون هاي آماري تحقيق    75

13-3 خلاصه فصل    76

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏    78

2-4آمار توصیفی داده ها    79

3-4آزمون هم خطی بین متغیر های تحقیق    84

4-4 آزمون ماتریس همبستگی بین متغیر ها    87

5-4 آزمون فرضیات تحقیق    88

1-5-4 فرضیه اول    88

2-5-4 فرضیه دوم    91

3-5-4 فرضیه سوم    95

6-4 خلاصه فصل    98

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه    100

2-5 خلاصه موضوع تحقيق و روش تحقيق    100

3-5 تحليل يافته هاي تحقيق و مطابقت با يافته هاي ديگران    103

4-5 محدوديت هاي تحقيق    104

5-5 پيشنهادات تحقيق    104

1-5-5 پيشنهادات برخاسته از تحقيق    104

2-5-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي تحقيق    104

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسي:    120

منابع لاتین:    123

چکیده لاتین    127

جدول 1-2: معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی    31

جدول 1-3- متغيرهای وابسته و متغيرهاي مستقل و نحوه محاسبه آنها    62

جدول 2-3 – آزمون های آماری لازم جهت تحلیل مباحث مورد نظر تحقیق    76

جدول 1-4 آماره های توصیفی    79

جدول2-4 تست آزمون Kolmogorov-Smirnov    83

جدول3-4آزمون هم خطی متغیرهای وابسته و مستقل    85

جدول 4-4آزمون هم خطی متغیرهای مستقل    86

جدول 5-4آزمون ماتریس همبستگی بین متغیرها    87

جدول 6-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات ثابت (PLS) برای فرضیه اول    88

جدول7-4آزمون معني‌داري كل مدل برای فرضیه اول    88

جدول8-4  ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات  تصادفی (pLS)    89

جدول9-4آزمون معني‌داري كل مدل    90

جدول 10-4  نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای موثر بر بهره وری صنایع دانش بنیان با غیر دانش بنیان    90

جدول 11-4  ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات ثابت (PLS) برای فرضیه دوم    91

جدول12-4 آزمون معني‌داري كل مدل برای فرضیه دوم    92

جدول 13-4  ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات  تصادفی (pLS)    93

جدول14-4 آزمون معني‌داري كل مدل    93

جدول15-4  نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای سود آوری صنایع دانش بنیان با غیر دانش بنیان    94

جدول 16-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات ثابت (PLS) برای فرضیه سوم    95

جدول 17-4 آزمون معني‌داري كل مدل برای فرضیه سوم    95

جدول 18-4  ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات  تصادفی (pLS)    96

جدول19-4 آزمون معني‌داري كل مدل    96

جدول20-4 نتایج حاصل از مقایسه ارزش بازار صنایع دانش بنیان با غیر دانش بنیان    97

         

نمودار1-2: مدل چن  و همکارانش از سرمایه های فکری و روابط میان آنها    16

نمودار(2-2)انسان به عنوان یکی از عوامل تولید    38

نمودار3-2:گونه های متفاوت سرمایه انسانی    39

نمودار 1-4- توزيع آماري بهره وری    82

نمودار 2-4- توزيع آماري ارزش بازار    82

نمودار 3-4- توزيع آماري شاخص سودآوری    83

چكيده:

سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری در سازمان ها است. زیرا منبع اصلی خلاقیت است. اين تحقيق ، با بررسي رابطه بين ارزش سرمايه انسانی با برخی شاخص های عملکرد شرکت نظیر بهره وری، سودآوری و ارزش بازار ،به دنبال افزايش توانايي مديران ، صاحبان سهام و ساير ذينفعان سازماني ، در ارزيابي و پايش ارزش ايجاد شده ازخلال سرمايه انسانی براي سازمان، می باشد. براي انجام تحقيق هشت صنعت  فعال در بورس در قلمرو زماني تحقيق (1388-1384)انتخاب شد. سپس نمونه اي متشکل  از 60 شر کت از  8  صنعت با  روش حذف سیستماتیک انتخاب گرديد. روش آماري مورد استفاده اجراي الگوي رگرسيون چندگانه با بهره گيري  از روش حداقل مربعات تابلویی (به روش اثرات ثابت) بود. نتايج حاکي از تحقيق نشان مي دهد كهبین ارزش سرمایه انسانی با  بهره وری و ارزش بازار  شرکتها رابطه معني داري وجود دارد. اما رابطه ای بین ارزش سرمایه انسانی و سودآوری مشاهده نشد، به عبارت دیگر هرچند ارزش نیروی انسانی در شاخص عملکرد مالی (سودآوری)متبلور نیست، اما بازار برای این دارایی ها ارزش قایل است. این رابطه در سطح نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم تولید و کارکنان اداری و فروش نیز مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاصل از مقایسه بین صنایع دانش بنیان و سایر صنایع نیز نشان می دهد سرمایه انسانی شرکت به طور معنی داری در صنایع دانش بنیان تاثیر بیشتری بر عملکرد داشته است.

كليد واژه: سرمایه انسانی ، بهروری، سودآوری،‌ ارزش بازار ، داده های تابلویی 

مقدمه:

فصل اول

كليات تحقیق

1-1 مقدمه

عصر صنعت و تنها تمرکز بر صنعت سپری شده است  و هم اکنون دوره ی اقتصاد مبتنی بر دانش، یا به عبارتی تولید ثروت و ارزش افزوده از دانش آغاز و به سرعت مراحل رشد و توسعه ی خود را سپری می کند. پیداست که در دوران کنونی نمی توان و نباید معیارهای فکری ، ارزشی و نگرشی عصر صنعت را به کار ببریم ، زیرا دوره ی کنونی ، پژوهش  ، اندیشه و تصور نوینی را می طلبد . سازمان های امروزی ، از هر نوعی که باشد ، باید به تجدید ساختار و فرآیند ، تنظیم روابط و استفاده ی بهینه از منابع انسانی خود- که بهتر است  آن را سرمایه انسانی بنامیم- بپردازند (قریشی ،1384،99) .

در اقتصاد نوین دارایی های مجازی و ناپیدا همراه با دارایی های واقعی و آشکار ارزش یک سازمان را مشخص می کنند. اکثر سازمان ها می توانند اطلاعات دقیقی درباره ی دارایی های مملوس خود مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات ارائه دهند ولی معمولا هیچ گونه مدرک ثبت شده ای از دارایی های نامملوس خود نظیر مارک، سرمایه انسانی ، حق انحصاری ، مخارج برای پژوهش و توسعه و منابع انسانی که ارزش روزافزونی را برای سازمان ایجاد می کنند، در دست ندارند. جاسرتیا ،(2000) کمبود اطلاعات درباره ی این که ارزش اقتصادی دارایی انسانی یک سازمان چقدر است و چه رابطه ای با عملکرد سازمان ها دارد از نقاط ضعف سیستم های فعلی حسابداری به شمار می رود.

صورتهای مالی سنتی، در شرایط فعلی توانایی انعکاس دارایی هایی را که در طول زمان ایجاد ثروت می کنند از دست داده اند. پیش از این، دارایی ها و بدهی هایی که در صورت های مالی نشان داده می شد، مشخص بودند ولی در حال حاضر با انتقال به دوره ی اقتصاد دانش محور ، طبقه بندی متفاوتی در  دارایی ها ی سازمان به وجود آمده است(جانسون و سایرین، 1998 ،14)  .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد پاورپوینت آشنايی با مرکز اجتماعی درمان مدار اصفهان پروپوزال تعیین عوامل موثربر قیمت مسکن در شهربندرعباس گزارش كاراموزي مديريت(بيمارستان شهيد رجايي كرج) اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی