👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی

بررسی کامل نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران

دارای 124 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 124 صفحه

آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:    1

مقدمه:    2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه    4

2-1 بیان مساله    5

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق    6

4-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق    7

5-1 اهداف تحقیق    8

6-1 چارچوب نظری تحقیق    8

7-1 فرضیه های تحقیق    11

8-1 متغیر های عملیاتی تحقیق    12

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات    13

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه    16

2-2 حسابداری تعهدی    17

3-2 اقلام تعهدی    17

4-2 اهمیت اقلام تعهدی    18

5-2  سود حسابداری    19

6-2 استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و کیفیت سود    20

7-2 کیفیت اقلام تعهدی    20

8-2 مدیریت سود    21

9-2  اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی    22

10-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی    23

11-2 ارتباط وجه نقد با سود    24

12-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی    25

13-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد    26

14-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی    26

15-2 تاریخچه صورت وجه نقد    27

16-2 وجه نقد و چارچوب نظری    29

18-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری    32

19-2 اهمیت جریان های نقدی    33

20-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور    34

21-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    36

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق    38

1-3 مقدمه    39

2-3 روش تحقیق    39

3-3 جامعه مطالعاتی    40

4-3 قلمرو تحقیق    41

5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها    41

6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات    48

1-7-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی    48

2-7-3 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):    50

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏    56

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها    56

3-4  تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق    61

1-3-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:    61

2-3- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود:    62

4-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها    86

5-4 مدل كلي تحقيق با حضور متغير مستقل و متغير هاي كنترلي    87

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه    94

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها    94

1-2-5 فرضیه اصلی تحقیق :    94

2-2-5 فرضیه فرعی دوم :    96

3-2-5 فرضیه فرعی سوم :    96

4-2-5 فرضیه فرعی چهارم :    97

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق    97

4-5 پیشنهادها    99

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق    99

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی    100

5-5 محدودیت های تحقیق    100

پیوست ها

پیوست ااف : نام شركت هاي نمونه آماري صنايع مواد غذایی    102

پیوست ب : نام شركت هاي نمونه آماري صنايع خودروسازی    104

منابع و ماخذ

منابع فارسي:    106

منابع لاتین:    108

منابع  اینترنتی:    110

چکیده انگلیسی:    111

جدول ( 1-1): کیفیت اقلام تعهدی وجریانهای نقدی    10

جدول (1-4) : شاخص های توصیف کننده متغیرهاي وابسته تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع    57

جدول (2-4) : شاخص های توصیف کننده متغیر مستقل تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع    58

جدول (3-4) : شاخص های توصیف کننده متغیرهاي كنترلي تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع    59

جدول شماره (4-4)  آزمون کالموگراف – اسميرنوف  K-S))    62

جدول (5-4) : ضریب همبستگی پیرسون بين كيفيت حسابداري و وجه نقد نگهداري شده در شركت ها    63

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون كيفيت حسابداري و وجه نقد نگهداري شده  در شرکتها    64

جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون    65

جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون    66

جدول (9-4) : ضریب همبستگی پیرسون بين نسبت اقلام تعهدي سرمايه در گردش به ميانگين دارايي ها و وجه نقد نگهداري شده در شركت ها    68

جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون    69

جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون    69

جدول (12-4) : ضرایب معادله رگرسیون    70

جدول (13-4) : ضریب همبستگی پیرسون بين نسبت وجه نقد عملياتي به ميانگين دارايي هاي سال قبل و وجه نقد نگهداري شده در شركت    72

جدول (14-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون    73

جدول (15-4) : تحلیل واریانس رگرسیون    74

جدول (16-4) : ضرایب معادله رگرسیون    75

جدول (17-4) : ضریب همبستگی پیرسون بين نسبت وجه نقد عملياتي به ميانگين دارايي هاي سال جاري و وجه نقد نگهداري شده در شركت    77

جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون    78

جدول (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون    78

جدول (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون    79

جدول (21-4) : ضریب همبستگی پیرسون بين نسبت وجه نقد عملياتي به ميانگين دارايي هاي سال آینده وجه نقد نگهداري شده در شركت    81

جدول (22-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون    82

جدول (23-4) : تحلیل واریانس رگرسیون    83

جدول (24-4) : ضرایب معادله رگرسیون    84

جدول (25-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها    86

جدول (26-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون    87

جدول (27-4) : برازش رگرسيون چند گانه    88

جدول  (28-4): خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه    90

         

نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون    67

نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون    71

نمودار (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون    76

نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون    80

نمودار (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون    85

چكيده:

در سال های اخیر در ادبیات مالی دنیا درباره کیفیت اقلام تعهدی و بررسی آثار آن تحقیقات متعددی صورت پذیرفته است . و این که متغیر مورد اشاره می تواند آثار موثری بر دیگر جریانات حسابداری و ادبیات مالی داشته باشد مورد توجه قرار گرفت . به همین منظور در تحقیق حاضر به بررسی کیفیت اقلام تعهدی و تعیین نقش آن بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها پرداخته شده است.همچنین در این تحقیق تلاش شده است که آثار هر یک از عوامل تعیین کننده بر کیفیت اقلام تعهدی به تنهایی بر وجه نقد مورد آزمون قرار گیرد.هدف اصلی این پایان نامه بررسی تاثیرکیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت های فعال در صنعت خودروسازی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف ، تعداد 44 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره مالی 80-86 در مورد آنها قابل دسترسی بود انتخاب شدند،و با استفاده از مدل دیچا ودیچو کیفیت اقلام تعهدی بدست آمده و سپس میزان تاثیر آن بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته شده است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت اقلام تعهدی با میزان وجه نقد رابطه معنی داری داشته، بدینگونه هرچه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد وجه نقد نگهداری شده در شرکت کمتر میباشد.همچنین در فرضیه های فرعی تایید شد که هر یک از عوامل موثر بر کیفیت اقلام تعهدی در مدل دیچاوو دیچو رابطه معنی داری با میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت دارد.

مقدمه:

در جامعه رقابتی امروز بنگاه های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه ریزی داشته باشند.امروزه دغدغه بنگاه های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت خود می باشد.یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری،اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است .در بسیاری از تصمیمات مالی،مدل های ارزش گذاری اوراق بهادار،روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره،کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده نقش محوری دارند.

در چارچوب حسابداری مالی که تعیین کننده هدف های گزارشگری مالی است ، توجه خاصی به کیفیت اطلاعات حسابداری(اقلام تعهدی) و جریانهای نقدی مبذول شده است.در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک هیأت تدوین استاندارهای حسابداری مالی   بیان شده است که:

«یکی ازهدف های گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه را در برآورد مبلغ ، زمان و مخاطره دریافت های آینده یاری رساند.» لذا با توجه به مبانی نظری موجود که برخی از آنها در بالا بیان شده است، بررسی  نقش کیفیت اطلاعات حسابداری (اقلام تعهدی) در کاهش عدم تقارن اطلاعات و چگونگی تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران،در نتیجه کاهش مخاطرات واحد های اقتصادی وتغییر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها میتواند مورد توجه قرار گیرد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مشـكلات معتبر سازي تأسيسات و تجهيزات در موسسه رازي پاورپوینت سيستمهاي دودويي پاورپوینت اتصال خرجيني بررسی زنبور عسل و خواص و ویژگی های عسل اثرات تكليف شب براي دانش آموزان