👈 فروشگاه فایل 👉

مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

چكيده

هدف پژوهش مقايسه رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران در سال 1387 مي‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.

ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ بوده است و براي بررسي فرضيه‌ها از آزمون t گروه هاي مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. نتايج نشادن داد تفاوت معناداري بين رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.

                        فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

فصل اول : كليات پژوهش

مقدمه     1

بيان مسئله     3

سوالات پژوهش     4

فرضيه‌هاي پژوهش     4

اهداف پژوهش     4

اهميت و ضرورت پژوهش     5

تعريف متغيرهاي پژوهش     6

فصل دوم : پيشينه‌هاي پژوهش

مقدمه     7

تعريف ازدواج     8

عشق و ازدواج     10

مقاصد ازدواج     10

رضايت زناشويي     11

12 نكته مهم مربوط به مكمل‌هاي زناشويي در ازدواج     12

اشتغال زن     14

تعريف شغل و اشتغال     14

علل كار كردن     15

اشتغال زنان و برداشتهاي متعدد     16

انگيزه‌ها و عوامل اشتغال زن     17

آثار و نتايج اشتغال زن     18

اثرات اشتغال زن بر شوهر    19

زنان شاغل و رضايت از زندگي زناشويي     20

مروري بر پژوهش‌هاي داخلي     21

مروري بر پژوهش‌هاي خارجي     22

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه     24

طرح پژوهش     24

جامعه آماري     24

روش نمونه برداري     25

ابزار پژوهش     25

پرسشنامة رضايت زناشويي اينريچ     25

روايي و اعتبار پرسشنامه اينريچ     27

روش ارائه و نمره گذاري پرسشنامه     27

روش گردآوري داده‌ها     27

روش تحليل آماري     28

فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش

مقدمه     29

جدول 4-1     29

جدول 4-2     30

جدول 4-3     31

جدول 4-4     32

جدول 4-5     33

جدول 4-6     34

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

مقدمه     35

خلاصه تحقيق     35

نتيجه گيري     36

پيشنهادها     37

محدوديت ها     37

منابع     39

پيوست     40

پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ     41

كليد پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ     43

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کروماتوگرافی گازی نقش خانواده در ايجاد جامعه مدني پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی پروپوزال تأثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان عنوان گزارش تخصصی : علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آمو