👈 فروشگاه فایل 👉

طراحي سيستم مكنده غلات

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحي سيستم مكنده غلات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول

مقدمه وتاريخچه

1-1- مقدمه و تاريخچه : [1]    1

فصل دوم

سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي

2-1- مقدمه: [1]    2

2-2- انعطاف پذيري سيستم: [1]    2

2-3- صنايع و مواد: [1]     3

2-4- طريقه انتقال: [1]    3

2 2-4-1- فاز رقيق:    4

2-4-2- فاز غليظ    4

2-4-3- حركت با سرعت هوا    4

2-4-4- نرخ بارگذاري حجمي    4

فصل سوم

انواع سيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي

3-1- مقدمه: [1]    5

3-2- سيستم هاي بسته: [1]    6

3-3- سيستم هاي باز: [1]    7

3-3-1- سيستم هاي فشار مثبت    7

3-3-2- سيستم هاي فشار منفي    8

فصل چهارم

انتقال دسته اي

4-1- مقدمه: [1]    10

4-2- سيستم هاي نيمه پيوسته: [1]    10

4-3- سيستم هاي ضرباني: [1]    11

فصل پنجم

اهميت ويژگي هاي مواد

5-1- مقدمه: [1]    13

5-2- چسبندگي: [1]    13

5-3- قابليت احتراق: [1]    13

5-4- رطوبت: [1]    13

5-5- سايش و فرسايش: [1]    14

5-6- شكنندگي: [1]    14

5-7- نقطه ذوب پايين: [1]    15

5-8- پرتوزايي: [1]    15

فصل ششم

اجزاء سيستم

6-1- مقدمه: [1]    16

6-2- تامين كردن هوا: [1]    16

6-2-1- انواع سيستم هاي حركت دهند ي هوا    16

6-2-1-1- فن ها    18

6-2-1-2- دمنده هاي احيا كننده    18

6-2-2- مشخصات سيستم هاي راه اندازي هوا    18

6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها    19

6-2-2-1-1- فشار براي كمپرسور    19

6-2-2-1-2- نرخ دبي حجمي جريان    19

6-2-2-2- مكنده و پمپ هاي وكيون    20

6-2-2-2-1- وكيوم (فشار منفي)    20

6-2-2-2-2- نرخ دبي حجمي     21

6-2-3- قدرت مورد نياز    21

6-3- خطوط لوله: [1]    23

6-3-1- ضخامت ديواره    23

6-3-2- جنس لوله ها    24

6-3-2-1- بهداشت    24

6-3-2-2- لوله هاي پلاستيكي    25

6-3-2-3- سايش سطوح    25

6-3-3- سطح تمام شده     25

6-3-4- خمها    26

فصل هفتم

جريان گاز- جامد

7-1- مقدمه: [1]    28

7-2- قطر داخلي لوله: [1]    28

7-3- فاصله انتقال: [1]    28

7-4- فشار قابل دسترسي: [1]    29

7-5- سرعت هواي منتقل شده: [1]    29

7-6- خصوصيات مواد: [1]    30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1]    31

8-2- سرعت انتقال: [1]    31

8-3- نرخ بارگيري يكنواخت :[1]    32

8-4- تاثير قطر داخلي لوله: [1]    33

فصل نهم

شرايط لازم براي هوا

9-1- مقدمه: [1]    36

9-2- فشار موجود: [1]    36

9-3- دبي حجمي: [1]    38

9-4- تاثير سرعت: [1]    38

9-5- اثرات تراكم پذيري: [1]    39

9-5-1- سرعت انتقال هوا    40

9-5-2- تاثيرات مواد    40

9-6- دبي حجمي: [1]    41

9-6-1- ادامه فرمولها    41

9-6-2- تاثيرقطر داخلي لوله    42

9-6-3- قانون گاز ايده آل    43

9-6-4- تاثيرات فشار    45

9-6-5- تاثيرات سيستم    46

9-7- تعيين سرعت: [1]    48

9-7-1- روابط عملكرد    48

9-8- تاثيرات ارتفاع: [1]    48

9-8-1- فشار اتمسفري    49

فصل دهم

افت فشار

10-1- مقدمه: [1]    50

10-2- افت فشار لوله: [1]    50

10-2-1- پارامترهاي جريان و ويژگي هاي آنها    51

10-2-1-1- سرعت هوا    51

10-2-1-2- چگالي هوا    51

10-2-1-3- ويسكوزيته هوا    52

10-2-1-4- ضريب اصطكاك    52

10-2-2- روابط افت فشار    52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف    52

10-2-2-2- تاثيرات قطر داخلي لوله    54

10-2-2-3- خمها    54

10-2-3- تاثيرات دبي هوا    56

10-2-4- تاثيرات طول لوله    56

10-2-5- تركيب هاي ديگر خط لوله    57

10-2-6- افت فشار كلي    58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]    59

فصل يازدهم

طراحي سيستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان]    60

11-2- محاسبه سرعت هواي انتخابي با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]    61

11-3- فشار مورد نياز: [نگارندگان]    63

11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نياز: [نگارندگان]    63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]    65

11-6- افت طولي عرضي: [نگارندگان]    67

11-6-1- افت طولي    67

11-6-2- افت موضعي    68

11-6-3- طول معادل    69

فصل دوازدهم

نتيجه گيري، پیشنهادات

12-1- مقدمه: [نگارندگان]    71

12-2- نتايج: [نگارندگان]    71

12-3- بررسي نتايج: [نگارندگان]    71

12-4- پيشنهادات: [نگارندگان]    72

پيوست

1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek    73

منابع    74

فهرست شكلها

فصل سوم

3-1- انواع سيستم هاي اتصال پنوماتيكي: [1]    5

3-2- يك چرخه بسته از سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي: [1]    6

3-3- سيستم جابجايي سيستم هاي مثبت: [1]    7

3-4- سيستم جابه جايي با فشار منفي: [1]    8

3-5- سيستم انتقال فشار منفي (وكيوم)از انبار: [1]    9

فصل چهارم

4-1- نوع سيستم جابه جايي با تانكر دمنده: [1]    11

4-2- سيستم ضرباني: [1]    11

4-3- طرحي از يك نوع سيستم توپي تنها: [1]    12

فصل ششم

6-1- رده بندي حركت دهنده هاي هوا: [1]    17

6-2- بازه تقريبي از عملكرد حركت دهنده ي هو: [1]    17

6-3- ورودي و خروجي براي كمپرسور: [1]    19

6-4- بعضي از انواع خمها درسيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي: [1]    26

فصل هشتم

8-1- تاثير فشار تغذيه هوا و فاصله در بارگذاري در سيستم هاي فشار پايين: [1]    34

8-2- تاثير فشار تغذيه هوا و فاصله در بارگذاري در سيستم هاي فشار بالا: [1]    34

فصل نهم

9-1- پارامترهاي متناسب با نرخ تراكم و نرخ دبي جريان: [1]    38

فصل دهم

10-1- ضريب هد براي چند شكل مختلف: [1]    58

نمودارها

فصل ششم

6-1- فشار دبي حجمي هواي انتقال يافته و توان كمپرسور: [1]    20

6-2- توان تفريبي مورد نياز براي كمپرسور در سيستم هاي فشار

پايين: [1]    22

6-3- مشخصات يك كمپرسور حلزوني: [1]    22

فصل نهم

9-1- تاثير سرعت هوا بر دبي حجمي جريان: [1]    42

9-2- تاثير فشار هوا بر روي دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار

پايين: [1]    45

9-3- تاثير فشار بر دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار بالا: [1]    45

9-4- تاثير فشار بر دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار منفي: [1]    46

9-5- تاثير ارتفاع بر روي مقدار فشار اتمسفريك محلي: [1]    48

فصل دهم

10-1- تاثير قطر داخلي لوله بر افت فشار خالي: [1]    54

10-2- ضريب براي خمهاي  :[1]    55

10-3- ضريب هد براي خمهاي شعاعي: [1]    55

10-4- ضريب هد براي خمهاي زاويه تيز: [1]    56

10-5- تاثير قطر لوله و دبي حجمي جريان بر افت فشار: [1]    57

10-6- ضريب هد براي مقاطع گسترش يافته لوله: [1]    58

چكيده:

اين پروژه طراحي سيستم مكنده غلات مي باشد كه در آن سيستم فشار منفي و طول لوله   و ارتفاع آن   فرض شده است.

دراين پروژه با تكيه بر اصول علمي و بيان تئوريهاي مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نياز براي كمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت.

در آخر با محسبات انجام گرفته يك كمپرسور300 hp ازشركت Sulivan Palatek كه كاتالوگ آن در پيوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله 805 in و جنس آن نيز فولاد تجارتي انتخاب شد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت خصوصيات گياهشناسي پنبه مقاله اي پيرامون آثار تربيتى نماز پاورپوینت با موضوع پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست بررسي اشتغالزايي بخش مسكن رساله طراحی هنرستان معماری