👈 فروشگاه فایل 👉

مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص

این فایل که به بررسی مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص  می پردازد ر فرمت word قابل ویرایش و در 91 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل ::

 هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد که جهت سنجش آزمون رضایت شغلی استفاده گردیده و جامعه مورد مطالعه پزشکانی که در بخش های خاص و عمومی مشغول به فعالیت هستند که طبق آمار بدست آمده ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که ۴۰ نفر از پزشکان در بخش های خاص و ۴۰ نفر در بخش های عمومی که جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده مشخص می کند که بین رضایت شغلی پزشکان در بخش های خاص و عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۰۵/۰<P است .

فهرست مطالب

چکیده     ۷

فصل اول :کلیات تحقیق     ۸

مقدمه         ۹ بیان مساله     ۱۲

اهداف تحقیق     ۱۳ فرضیه تحقیق     ۱۴

فصل دوم : پیشینه وادبیات تحقیق     ۱۵

انتخاب کردن یک شغل     ۱۶ عوامل تاثیر گذاری برانتخاب شغل     ۱۸ تاثیرات خانواده     ۲۱

معلمان     ۲۲

کلیشه سازی های جنسیت     ۲۳

زندگی شغلی     ۲۶

رضایت شغلی     ۲۸

رشد شغلی     ۳۱     تغییرشغل در میانسالی     ۳۵

بیکاری     ۳۶

برنامه ریزی برای باز نشتگی     ۳۸

ترکیب کار و خانواده     ۴۳

رشد شغلی     ۴۴

زنان و اقلیتهای قومی     ۴۷

تفاوتهای فردی درکار     ۵۱    تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی    ۵۳

وراثت     ۵۶

آثار نابهنجاریهای کروموزمی     ۵۷ محیط         ۵۹ روشهای سنجش تفاوتهای فردی     ۶۱ گزینش نیروی انسانی     ۶۵

شیوه های سنتی انتخاب کارکنان     ۶۶

فرضیه های مربوط به فرد و شغل     ۷۰

آزمون های استخدامی     ۷۱

مراحل برنامه آزمون ها استخدام داوطلبان شغل     ۷۲

فصل سوم : روش تحقیق     ۷۳

جامعه مورد مطالعه         ۷۴

روش نمونه گیری     ۷۴

ابزار اندازگیری در تحقیق     ۷۵

روش تحقیق     ۷۶    فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها     ۷۸

جدول ۲-۴ بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین دو گروه پزشگان در بحث های خاص و عمومی     ۷۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری     ۸۴    بحث و نتیجه گیری     ۸۵

پیشنهادات     ۸۷

محدودیت ها     ۸۸

منابع و ماخذ     ۸۹

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران مسئولیتهای روشنفکران دینی در قرن بیست و یک جامعه انساني اسلام انعطاف پذيري