👈 فروشگاه فایل 👉

مقايسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقايسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

فایل مقايسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم این فایل که به بررسی مقايسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 62 صفحه میباشد معلولیت همراه با پیدایش انسانها است و قدمتی همپای تاریخ بشر دارد.مروری بر تاریخچه معلولیت نشان می دهد که در هر دوره ای از تاریخ، در هر فرهنگ و تمدنی و در همة طبقات اجتماعات گوناگون، افرادی وجود داشته اند که از نظر فعالیتهای اجتماعی و کنش های ذهنی پایین تر از حد طبیعی عمل نموده و اگر چه نیازمند توجهات ویژه ای بوده اند، با این حال نه تنها به خواسته ها و امور اجتماعی و رفاهی آنان تا قبل از قرن نوزدهم چندان واقعی نهاده نشده است بلکه مطالعه در زندگی معلولین در سراسر تاریخ آشکار کنندة این حقیقت تلخ است .

معلولیت از جمله عوامل و نقایص مختل کننده است که می تواند در تمامی ابعاد زندگی انسان اثر گذاشته و در صورت هدایت نشدن، انسان را به پایین ترین مراحل انسانی اش نازل گرداند.امروزه واژة معلول به افرادی تعلق پیدا می کند که توانایی پایین تری از حد طبیعی که ناشی از یک نارسایی کالبدشناسی است را دارا می باشد.معلولین با توجه به محدودیت های زندگی خصوصی، شخصی، و خانوادگی از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و برای موارد مختلف زندگی اعم از آموزش اشتغال و همسرگزینی به شیوه های خاصی متوسل می شوند. اکنون با توجه به مطالب بالا پژوهشگر بر آن است که بداند معلولین در زمینه ازدواج چه نگرشی دارند و اینکه آیا اصلاً افراد معلول تمایلی برای ایجاد ارتباط زناشویی با افراد عادی را دارند و یا خیر؟برای بررسی در این زمینه پژوهشگر دو فرضیه را ارائه می نماید:

۱-    بین نگرش زنان  و مردان معلول در زمینه ایجاد ارتباط زناشویی با افراد عادی تفاوت وجود دارد.

۲-    نوع معلولیت افراد معلول در تمایل آنان به ازدواج با افراد عادی تاثیر دارد.

جامعه آماری این پژوهش شامل ۴۰ نمونه می باشد که تشکیل می شود از ۲۰ مرد و ۲۰ زن مجرد معلولو در تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی شیوه های همسرگزینی و معلولین نتایج بدست آمده بیانگر این حقیقت است که متغیرهای بسیار زیادی در امر ازدواج تاثیر می گذارند و گاه بعنوان عواملی بازدارنده ایفای نقش می کنند.امار نشان می دهد که حدود ۴۵% افراد جامعه بر اهمیت تاثیر گذاری معلولیت در امر ازدواج واقف هستند و به نظر می رسد که در میان انواع معلولیت ها، ناشنوایان شانس بیشتری برای تشکیل خانواده داشته باشند.

نتایج نشان داد که بین نگرش زنان و مردان معلول در ایجاد رابطه زناشویی تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنین نوع معلولیت نیز در نگرش آنان برای ازدواج هیچ گونه تاثیری ندارد زیرا معلولین مهم ترین مانع را در امر ازدواج احساس حقارت و سرباز بودن برای فرد عادی می دانند.

فهرست مطالب

فصل اول    ۱

کلیات پژوهش    ۱

چکیده    ۲

۱- مقدمه    ۴

۲- بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن    ۷

۳-  اهمیت موضوع در پژوهش این است که:    ۸

۴- هدف پژوهش:    ۹

۵- سئوال های پژوهش:    ۹

۶-  فرضیه پژوهش:    ۱۰

۷- متغیرهای پژوهش:    ۱۰

۸- تعاریف عملیاتی متغیرها:    ۱۰

فصل دوم    ۱۲

گستره نظری پژوهش    ۱۲

۱-۲ تاریخچه معلولیت(از گذشته تا کنون)    ۱۳

۲-۲ انواع معلولیت    ۲۰

ناشنوایی:    ۲۲

۳- ۲ گروه بندی معلولین جسمی:    ۲۴

۴- ۲ انواع فلج مغزی:    ۲۶

۵ – ۲ مشکلات روانی – اجتماعی معلولین:    ۲۷

۶- ۲ خدمات توانبخشی برای معلولین:    ۳۰

۷ – ۲ مناسب سازی شهری برای معلولین:    ۳۷

۲ – ازدواج و کارکردهای ان:    ۴۳

۹ – ۲ – معلولیت و ازدواج:    ۴۷

فصل سوم    ۵۴

روش پژوهش    ۵۴

۳ جامعه آماری    ۵۵

۲ – ۳ نمونه و روش نمونه گیری    ۵۵

۳-۳ شیوه جمع آوری اطلاعات    ۵۶

۴- ۳ ابزار اندازه گیری    ۵۶

فصل چهارم    ۵۸

روش تجزیه و تحلیل نتایج آماری    ۵۸

روش آماری    ۶۰

تحلیل آماری    ۶۹

فصل پنجم    ۷۰

بحث و بررسی و تفسیر نتایج    ۷۰

۱- ۵- بحث و نتیجه گیری    ۷۱

۲ – ۵ – نتیجه گیری نهایی:    ۷۶

۳- ۵ – محدودیت ها:    ۷۶

۴- ۵ پیشنهادها    ۷۷

منابع :    ۸۷

👇محصولات تصادفی👇

بررسی بررسی تنش های زیستی ومحیطی بر گیاهان بررسی در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه بررسی ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) علل اعتياد جوانان ارزيابي اثرات اجتماعي رسانه هاي متحرك وغني