👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش

این فایل به بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 145 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل ::

 بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش مقطع دبیرستان .

روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غیره : نمونه گیری تصادفی ساده که از بین دانش آموزان تیز هوش دخترانه پایه اول ۲ کلاس گزینش شد که یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس گروه کنترل محسوب گردیدهمچنین ابزار اندازه گیری مورد استفاده آزمون راهبردهای یادگیری و آزمونهای رسمی نیمسال اول و نیمسال دوم.بوده است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل یکم: کلیات پژوهش

مقدمه ۲

بیان مساله ۵

اهمیت پژوهش ۷

اهداف پژوهش ۸

سوالات پژوهش ۸

فرضیات پژوهش ۹

تعریف عملیاتی متغیرها ۹

فصل دوم: پیشینه پژوهش

الف)تاریخچه نظریه های یادگیری ۱۳

جایگاه هوشیاری در مکاتب روانشناسی ۱۷

آغاز نظریه های شناختی یادگیری ۱۸

نظریه های رشد شناختی ۲۰

نظریه خبرپردازی یادگیری ۲۳

الگوهای شناختی ۲۵

تاریخچه پژوهش های فراشناختی ۲۸

ب)مرور مبانی نظری ۳۰

حافظه کوتاه مدت ۳۱

تقطیع ۳۴

حافظه دراز مدت ۳۴

تداخل ۳۵

مدل پردازش اطلاعات در یادگیری ۳۶

فرایندهای کنترل کننده در پردازش اطلاعات و استفاده موثراز آن در آموزش ۳۷

الف)فرایندهای کنترل کننده در ثبت حس (اولین مخزن) ۳۷

ب)فرایندهای کنترل کننده در حافظه کوتاه مدت و دراز مدت ۳۸

اقسام حافظه دراز مدت ۳۸

حافظه رویدادی ۳۸

حافظه معنائی ۳۹

حافظه روندی(روشی) ۴۰

شناخت چیست؟ ۴۰

فرایندهای شناختی حافظه ۴۲

شناخت و رابطه آن با پردازش اطلاعات ۴۲

ب) فراشناخت چیست؟ ۴۳

رابطه شناخت و فراشناخت ۴۴

عناصر تشکیل دهنده فرا شناخت ۴۶

طبقات دانش فراشناخت ۴۷

الف) اطلاعات فرد از نظام شناختی خود ۴۸

ب) اطلاع فرد از تکلیف ۴۹

ج) اطلاع فرد از راهبردها ۴۹

فرا شناخت در برابر فرا حافظه ۵۰

فرا شناخت در دانش آموزان ۵۱

رشد فراشناخت ۵۲

کمک به فراشناخت دانش آموزان ۵۳

اهمیت فراشناخت در آموزش ۵۴

کاربرداصول روانشناسی شناختی درتدریس ۵۴

تشریح راهبردهای یادگیری ۵۵

راهبردهای شناختی در برابر راهبردهای فراشناختی ۵۶

تشریح راهبردهای شناختی و انواع آن ۵۹

۱ ) راهبرد تکرار یا مرور ذهنی ۵۹

الف)راهبرد تکرار ویژه موضوع های ساده و پایه ۶۰

ب) راهبرد تکرار ویژه موضوع های پیچیده و معنی دار ۶۱

۲) راهبرد بسط و گسترش معنائی ۶۵

الف)راهبرد بسط ویژه تکالیف ساده و پایه ۶۶

ب)راهبرد بسط ویژه تکالیف پیچیده ۷۰

۳) راهبردهای سازماندهی ۷۱

الف)راهبردهای سازماندهی ویژه تکالیف ساده و پایه ۷۲

ب) راهبردهای سازماندهی ویژه تکالیف پیچیده ۷۲

تشریح راهبردهای فراشناختی و انواع آن ۷۵

دانش و کنترل خود ۷۷

دانش و کنترل خودو خود تنظیمی ۸۱

دانش و کنترل فرایند ۸۲

کنترل اجرائی رفتار ۸۴

ارزشیابی ۸۶

نظم دهی ۸۷

فراشناخت و فرایادگیری ۸۸

چگونگی تسهیل یادگیری ۸۹

یک یادگیرنده کارامد چیست؟ ۹۰

اهمیت یادگیرنده راهبردی شدن ۹۱

ویژگی های یادگیرندگان راهبردی ۹۲

ج)مرور تحقیقات قبلی ۹۲

۱)پیشینه پژوهش در خارج ۹۲

نمونه پژوهشهای مربوط به تدوین مطالعه پیش بین در این رابطه ۹۴

نمونه تحقیقات تجربی و شبه تجربی آموزش راهبردها ۹۶

پژوهشها در مناطق مختلف جهان ۱۰۰

۲-پیشینه پژوهش در ایران ۱۰۲

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه (روش تحقیق) ۱۰۹

جامعه آماری ۱۰۹

نمونه و روش نمونه گیری ۱۰۹

ابزار اندازه گیری ۱۰۹

شیوه اجرای آزمون راهبردهای یادگیری ۱۱۰

روش نمره گذاری ۱۱۳

اعتبار و روایی تست ۱۱۳

روش جمع آوری اطلاعات ۱۱۷

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ۱۲۰

بخش اول:توصیف اطلاعات ۱۲۰

بخش دوم:تحلیل یافته ها ۱۲۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و بررسی نتایج ۱۲۷

محدودیتهای پژوهش ۱۳۳

پیشنهاد های پژوهش ۱۳۳

منابع فارسی ۱۳۵

منابع انگلیسی ۱۴۰

چکیده انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال بررسی عوامل موثر برتصادفات جاده ای استان اردبیل مورد مطالعه محور اردبیل - مغان پروژه آمار استفاده از اینترنت پرسشنامه احساس ناکامی گیلبرت و آلن 1998 طرح توجیهی کارآفرینی بازیابی و ریسندگی پشمی پاورپوینت شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها