👈 فروشگاه فایل 👉

رساله خانه شعر و ادبیات حافظ

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله خانه شعر و ادبیات حافظ

دانلود فایل معماری کامل رساله خانه شعر و ادبیات حافظ

در قالب فایل word و متشکل از 135 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

مطالعات خانه شعر و ادبیات حافظ

با اندکی مطالعه در زمینه شعر و ادبیات فارسی میتوان به اهمیت شعر و ادبیات فارسی پی برد زیرا در این رابطه شاعران و بزرگان زیادی فعالیت داشته اند و در قرون مختلف به فعالیت در زمینه سبک های گوناگون شعر و ادبیات پارسی پرداخته اند و حاصل این فعالیت ها را میتوان امروزه در قالب زنده بودن ادبیات فارسی و کتب های متعدد در این رابطه دانست و وظیفه ما نیز به عنوان یک ایرانی و فارسی زبان زنده نگه داشتن این موضوعات می باشد که طراحی مکان هایی همچون خانه شعر و ادبیات میتواد گام مثبتی در این رابطه باشد که ما در این مقاله با توجه به این موضوع به ارائه پایان نامه خانه شعر و ادبیات حافظ به عنوان نمونه موردی می پردازیم که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید .

رساله طراحی خانه شعر و ادبیات حافظ

مطالعات خانه شعر و ادبیات حافظ

سر فصل های رساله

فصل اول : گذری بر ادبیات وشعر

۱-۱-ریشه شناسی وتعریف……………………………………………………………………………………………۲

۱-۲-شعر……………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳-نثر……………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۴-مقاله………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۵ -داستان……………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۶-رمان………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۷- آثارمنثور دیگر……………………………………………………………………………………………………۵

۱-۸-نمایشنامه…………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۹-ادبیات شفاهی…………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۱۰-دیگرگونه های روایی………………………………………………………………………………………..۸

۱-۱۱-نظریه ادبی………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۱۲-گونه های ادبی………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۱۳-آرایه های ادبی………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۱۴-نقد ادبی…………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۱۵-شعرکهن فارسی……………………………………………………………………………………………..۹

۱-۱۵-۱-تاریخچه شعر کهن فارسی………………………………………………………………………….۹

۱-۱۵-۲-انواع شعر کهن فارسی………………………………………………………………………………۱۱

۱-۱۶-شعر نو فارسی………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۱۶-۱-اهمیت شعر………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۱۶-۲-احساس واندیشه وتخیل……………………………………………………………………۱۴

فصل دوم : تحولات وجریان های شعروادبیات معاصر ایران

۲-۱ -تحولات شعر معاصر……………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱- ۱-تحولات شعر معاصرفارسی……………………………………………………………….۱۶

۲-۱-۲-تحولات سرشت وجایگاه شعر پس از مشروطیت …………………………………۱۶

۲-۱-۳-تبدیل شغل به رسالت……………………………………………………………………….۱۶

۲-۱-۴-تبدیل من شخصی به من اجتماعی……………………………………………………۱۷

۲-۱-۵-تبدیل مخاطب خاص به مخاطب عام ………………………………………………۱۸

۲-۱-۶-تاثیر ویژگیهای بومی و اقلیمی ………………………………………………………..۱۸

۲-۱-۷-شاعران بزرگ پس از مشروطه…………………………………………………………۱۸

۲-۲-تحول در شعر امروز…………………………………………………………………………….۱۹

۲-۳-زنان شاعر………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۴-نشر دفترهای شعر………………………………………………………………………………۲۱

۲-۵-تاثیر فرمالیسم بر ادبیات معاصر ایران…………………………………………………..۲۱

۲-۵-۱-آشنایی زدایی در ادبیات معاصر ………………………………………………………۲۹

۲-۵-۲-جلوه های آشنایی زدایی در اشعار دکتر شفیعی کدکنی……………………..۳۱

۲-۶-رمانتیسم،اصول آن ونفوذآن در شعر معاصرایران……………………………………۳۷

۲-۷-شعر(موج نو)وشعر (حجم گرای)معاصر فارسی ………………………………………۵۱

۲-۷-۱-تاریخچه ……………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۷-۲-اصطلاح موج نو،سرآغازووجه تسمیه آن …………………………………………۵۲

۲-۷-۳-زمینه هاو عوامل پیدایش جریان موج نو و شعر حجم گرا …………………۵۴

۲-۷-۴-اصطلاح حجم گرایی؛سرآغاز ووجه تسمیه آن………………………………….۵۷

۲-۷-۵-ویژگی های شعر موج نو و شعر حجم گرا ……………………………………….۵۸

۲-۸-جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر ایران……………………………………۶۶

۲-۸-۱:تاریخچه………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۸-۲-سمبولیسم در معنی اصطلاحی وخاص ……………………………………………۶۷

۲-۸-۳-اصول وویژگی های مکتب سمبولیسم …………………………………………..۶۸

۲-۸-۴-شباهتها وتفاوتهای جریان شعر سمبولیسم اجتماعی ومکتب سمبولیسم…۶۹

۲-۸-۳-جامعه گرایی……………………………………………………………………………….۷۱

۲-۸-۴-نماد گرایی…………………………………………………………………………………۷۳

۲-۸-۵-نتیجه گیری……………………………………………………………………………….۷۷

۲-۹-پست مدرنیسم وشعر معاصر ایران……………………………………………………..۷۹

۲-۹-۱:تاریخچه………………………………………………………………………………………۸۰

۲-۹-۲-نسبت شعر پست مدرنیستی ایران وبافت فرهنگی جامعه ایران…………۸۲

۲-۹-۳-جریان شعری پست مدرن……………………………………………………………۸۳

۲-۹-۴-ویژگی های کلی جریان شعری پست مدرن …………………………………۸۵

۲-۹-۵-تخیل………………………………………………………………………………………..۸۶

۲-۹-۶-ساختمان…………………………………………………………………………………..۸۷

۲-۹-۷-موسیقی……………………………………………………………………………………۸۹

۲-۹-۸-زبان…………………………………………………………………………………………۹۰

۲-۱۰-بررسی ادبیات سیاسی ایران در دوره پهلوی اول……………………………..۹۲

۲-۱۰-۱-کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹وبر آمدن رضاشاه……………………………….۹۲

۲-۱۰-۲-ویژگی های کلی ادبیات در فاصله سالهای  ۱۳۲۰-۱۲۹۰…………..۹۵

۲-۱۰-۳-شعر سیاسی در سال ۱۳۲۰-۱۲۹۹……………………………………………۹۶

۲-۱۰-۴-وضعیت ادبیات داستانی در دوره پهلوی اول ……………………………..۱۰۱

فصل سوم : بررسی نمونه­ های موردی

موزه ادبیات در  مارباخ……………………………………………………………………………۱۰۷

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران…………………………………………………۱۱۱

خانه ادبیات افغانستان…………………………………………………………………………….۱۱۳

فصل چهارم : مکان طراحی و شناخت بستر طرح

۴-۱ -۱-بررسی موقعیت جغرافیایی استان فارس…………………………………….۱۱۴

۴-۱-۲ – بررسی موقعیت جغرافیایی شهر شیراز……………………………….۱۱۴

۴-۱-۳-مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز …………………………………۱۱۵

۴-۱-۴ – مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز……………………………………۱۱۶

۴-۱-۵ -مشخصه های اقلیمی شهر شیراز …………………………………….۱۱۶

۴-۲ -تحلیل شرایط اقلیمی (آب و هوا و دما)………………………………….۱۱۷

۴-۲-۱- آب و هوا……………………………………………………………………….۱۱۷

۴-۴-۲ -رطوبت و بارندگی……………………………………………………………۱۱۷

۴-۴-۳ -دما………………………………………………………………………………..۱۱۷

۴-۴-۴-رطوبت……………………………………………………………………………۱۱۹

۴-۴-۵ -بارندگی………………………………………………………………………….۱۲۰

۴-۴-۶ -باد…………………………………………………………………………………۱۲۱

۴-۴-۷- لرزه خیزی……………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۵- انتخاب سایت……………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۶-تحلیل سایت ……………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۶-۱-مسیر های دسترسی ……………………………………………………….۱۲۴

۴-۹-۲-همجواری ها…………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۹-۳ -مسیر حرکت خورشید……………………………………………………..۱۲۵

۴-۹-۴- مسیر  باد……………………………………………………………………..۱۲۶

فصل پنجم : برنامه­ریزی فیزیکی و روند شکل ­گیری طرح

۵-۱ -روندشکل گیری طرح…………………………………………………………..۱۲۸

۵-۱-۱-بخش های اصلی طرح……………………………………………………..۱۲۹

۵-۲-برنامه ریزی فیزیکی……………………………………………………………۱۳۰

۵-۳-سازه…………………………………………………………………………………..۱۳۴

۶-۳-تاسیسات…………………………………………………………………………….۱۳۵

👇محصولات تصادفی👇

بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق پاورپوینت واکسیناسیون در دام (باکتریایی –ویروسی) سيري در آيات حجاب سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان مبانی نظری شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي