👈 فروشگاه فایل 👉

رساله خانه شعر و ادبیات حافظ

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله خانه شعر و ادبیات حافظ

دانلود فایل معماری کامل رساله خانه شعر و ادبیات حافظ

در قالب فایل word و متشکل از 135 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

مطالعات خانه شعر و ادبیات حافظ

با اندکی مطالعه در زمینه شعر و ادبیات فارسی میتوان به اهمیت شعر و ادبیات فارسی پی برد زیرا در این رابطه شاعران و بزرگان زیادی فعالیت داشته اند و در قرون مختلف به فعالیت در زمینه سبک های گوناگون شعر و ادبیات پارسی پرداخته اند و حاصل این فعالیت ها را میتوان امروزه در قالب زنده بودن ادبیات فارسی و کتب های متعدد در این رابطه دانست و وظیفه ما نیز به عنوان یک ایرانی و فارسی زبان زنده نگه داشتن این موضوعات می باشد که طراحی مکان هایی همچون خانه شعر و ادبیات میتواد گام مثبتی در این رابطه باشد که ما در این مقاله با توجه به این موضوع به ارائه پایان نامه خانه شعر و ادبیات حافظ به عنوان نمونه موردی می پردازیم که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید .

رساله طراحی خانه شعر و ادبیات حافظ

مطالعات خانه شعر و ادبیات حافظ

سر فصل های رساله

فصل اول : گذری بر ادبیات وشعر

۱-۱-ریشه شناسی وتعریف……………………………………………………………………………………………۲

۱-۲-شعر……………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳-نثر……………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۴-مقاله………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۵ -داستان……………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۶-رمان………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۷- آثارمنثور دیگر……………………………………………………………………………………………………۵

۱-۸-نمایشنامه…………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۹-ادبیات شفاهی…………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۱۰-دیگرگونه های روایی………………………………………………………………………………………..۸

۱-۱۱-نظریه ادبی………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۱۲-گونه های ادبی………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۱۳-آرایه های ادبی………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۱۴-نقد ادبی…………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۱۵-شعرکهن فارسی……………………………………………………………………………………………..۹

۱-۱۵-۱-تاریخچه شعر کهن فارسی………………………………………………………………………….۹

۱-۱۵-۲-انواع شعر کهن فارسی………………………………………………………………………………۱۱

۱-۱۶-شعر نو فارسی………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۱۶-۱-اهمیت شعر………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۱۶-۲-احساس واندیشه وتخیل……………………………………………………………………۱۴

فصل دوم : تحولات وجریان های شعروادبیات معاصر ایران

۲-۱ -تحولات شعر معاصر……………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱- ۱-تحولات شعر معاصرفارسی……………………………………………………………….۱۶

۲-۱-۲-تحولات سرشت وجایگاه شعر پس از مشروطیت …………………………………۱۶

۲-۱-۳-تبدیل شغل به رسالت……………………………………………………………………….۱۶

۲-۱-۴-تبدیل من شخصی به من اجتماعی……………………………………………………۱۷

۲-۱-۵-تبدیل مخاطب خاص به مخاطب عام ………………………………………………۱۸

۲-۱-۶-تاثیر ویژگیهای بومی و اقلیمی ………………………………………………………..۱۸

۲-۱-۷-شاعران بزرگ پس از مشروطه…………………………………………………………۱۸

۲-۲-تحول در شعر امروز…………………………………………………………………………….۱۹

۲-۳-زنان شاعر………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۴-نشر دفترهای شعر………………………………………………………………………………۲۱

۲-۵-تاثیر فرمالیسم بر ادبیات معاصر ایران…………………………………………………..۲۱

۲-۵-۱-آشنایی زدایی در ادبیات معاصر ………………………………………………………۲۹

۲-۵-۲-جلوه های آشنایی زدایی در اشعار دکتر شفیعی کدکنی……………………..۳۱

۲-۶-رمانتیسم،اصول آن ونفوذآن در شعر معاصرایران……………………………………۳۷

۲-۷-شعر(موج نو)وشعر (حجم گرای)معاصر فارسی ………………………………………۵۱

۲-۷-۱-تاریخچه ……………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۷-۲-اصطلاح موج نو،سرآغازووجه تسمیه آن …………………………………………۵۲

۲-۷-۳-زمینه هاو عوامل پیدایش جریان موج نو و شعر حجم گرا …………………۵۴

۲-۷-۴-اصطلاح حجم گرایی؛سرآغاز ووجه تسمیه آن………………………………….۵۷

۲-۷-۵-ویژگی های شعر موج نو و شعر حجم گرا ……………………………………….۵۸

۲-۸-جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر ایران……………………………………۶۶

۲-۸-۱:تاریخچه………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۸-۲-سمبولیسم در معنی اصطلاحی وخاص ……………………………………………۶۷

۲-۸-۳-اصول وویژگی های مکتب سمبولیسم …………………………………………..۶۸

۲-۸-۴-شباهتها وتفاوتهای جریان شعر سمبولیسم اجتماعی ومکتب سمبولیسم…۶۹

۲-۸-۳-جامعه گرایی……………………………………………………………………………….۷۱

۲-۸-۴-نماد گرایی…………………………………………………………………………………۷۳

۲-۸-۵-نتیجه گیری……………………………………………………………………………….۷۷

۲-۹-پست مدرنیسم وشعر معاصر ایران……………………………………………………..۷۹

۲-۹-۱:تاریخچه………………………………………………………………………………………۸۰

۲-۹-۲-نسبت شعر پست مدرنیستی ایران وبافت فرهنگی جامعه ایران…………۸۲

۲-۹-۳-جریان شعری پست مدرن……………………………………………………………۸۳

۲-۹-۴-ویژگی های کلی جریان شعری پست مدرن …………………………………۸۵

۲-۹-۵-تخیل………………………………………………………………………………………..۸۶

۲-۹-۶-ساختمان…………………………………………………………………………………..۸۷

۲-۹-۷-موسیقی……………………………………………………………………………………۸۹

۲-۹-۸-زبان…………………………………………………………………………………………۹۰

۲-۱۰-بررسی ادبیات سیاسی ایران در دوره پهلوی اول……………………………..۹۲

۲-۱۰-۱-کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹وبر آمدن رضاشاه……………………………….۹۲

۲-۱۰-۲-ویژگی های کلی ادبیات در فاصله سالهای  ۱۳۲۰-۱۲۹۰…………..۹۵

۲-۱۰-۳-شعر سیاسی در سال ۱۳۲۰-۱۲۹۹……………………………………………۹۶

۲-۱۰-۴-وضعیت ادبیات داستانی در دوره پهلوی اول ……………………………..۱۰۱

فصل سوم : بررسی نمونه­ های موردی

موزه ادبیات در  مارباخ……………………………………………………………………………۱۰۷

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران…………………………………………………۱۱۱

خانه ادبیات افغانستان…………………………………………………………………………….۱۱۳

فصل چهارم : مکان طراحی و شناخت بستر طرح

۴-۱ -۱-بررسی موقعیت جغرافیایی استان فارس…………………………………….۱۱۴

۴-۱-۲ – بررسی موقعیت جغرافیایی شهر شیراز……………………………….۱۱۴

۴-۱-۳-مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز …………………………………۱۱۵

۴-۱-۴ – مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز……………………………………۱۱۶

۴-۱-۵ -مشخصه های اقلیمی شهر شیراز …………………………………….۱۱۶

۴-۲ -تحلیل شرایط اقلیمی (آب و هوا و دما)………………………………….۱۱۷

۴-۲-۱- آب و هوا……………………………………………………………………….۱۱۷

۴-۴-۲ -رطوبت و بارندگی……………………………………………………………۱۱۷

۴-۴-۳ -دما………………………………………………………………………………..۱۱۷

۴-۴-۴-رطوبت……………………………………………………………………………۱۱۹

۴-۴-۵ -بارندگی………………………………………………………………………….۱۲۰

۴-۴-۶ -باد…………………………………………………………………………………۱۲۱

۴-۴-۷- لرزه خیزی……………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۵- انتخاب سایت……………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۶-تحلیل سایت ……………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۶-۱-مسیر های دسترسی ……………………………………………………….۱۲۴

۴-۹-۲-همجواری ها…………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۹-۳ -مسیر حرکت خورشید……………………………………………………..۱۲۵

۴-۹-۴- مسیر  باد……………………………………………………………………..۱۲۶

فصل پنجم : برنامه­ریزی فیزیکی و روند شکل ­گیری طرح

۵-۱ -روندشکل گیری طرح…………………………………………………………..۱۲۸

۵-۱-۱-بخش های اصلی طرح……………………………………………………..۱۲۹

۵-۲-برنامه ریزی فیزیکی……………………………………………………………۱۳۰

۵-۳-سازه…………………………………………………………………………………..۱۳۴

۶-۳-تاسیسات…………………………………………………………………………….۱۳۵

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت كارت امتياز متوازن (BSC) پاورپوینت بررسي علائم فرسودگی شغلی (Job Burnout) و راه هاي برون رفت ازآن پاورپوینت مروری بر سیستمهای بس الکترونی 99 گونه از قرص های روان گردان اکستاسی - رساله طراحی مرکز هنر های نمایشی