👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری کارکردهای اجرایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری کارکردهای اجرایی

مبانی نظری کارکردهای اجرایی

دارای 37 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

کارکردهای اجرایی

کارکردهاي شناختي، محصول فرايندهاي پردازشي مغز است و شامل دو زير مجموعه است؛ يکي کارکردهاي مبتني بر قانون  که تفکر و عملکرد فرد را تنظيم  و کنترل مي¬کند و تحت عنوان کارکردهاي اجرايي   شناخته مي¬شود و ديگري کارکردهاي غيرقانونمند  که به مبتنی بر هيجانات، امیال، شناخت اجتماعي و عوامل تأثيرگذار موقعيتي است (پاسینی  و همکاران، 2007). کارکردهای اجرايي، شامل انعطاف¬پذيري شناختي و توانايي مديريت مؤلفه¬هاي مداخله¬گر در رفتارهاي هدف¬گرا و پيش¬بيني پيامدهاي ناشي از يک عملکرد است (آردیلا و سورلوف ، 2007).  كاركردهاي اجرايي، از جمله توانايي هايي هستند كه كودكان در آينده براي يادگيري هاي مدرسه اي به آنها نيازمندند (كرك، گالاگر، آناستازیو و کولمان ، 2006) و بروندادهاي رفتار را تنظيم مي كنند و معمولاً شامل بازداري و كنترل محرك ها، حافظة كاري، انعطاف پذيري شناخت، برنامه ريزي و سازماندهي هستند (دنكلا ، 1996). به عبارت ديگر، كاركردهاي اجرايي مجموعه اي از تواناييهاي عالي، شامل خودگردانی، خودآغازگري، برنامه ريزی، انعطاف شناختي، حافظه كاري، سازماندهي، ادراك پويا از زمان، پيش بيني آينده و حل مسئله است كه در فعاليت هاي روزانه و تكاليف يادگيري به كودكان كمك مي کند (داوسون، 2004؛ علیزاده، 1384).

گروهی از محققین براي تبیین کارکردهاي اجرایی از مفهوم چگونگي و چرايي رفتارهاي انسان و گروهی دیگر این کارکردها را در دامنه هاي شناختي متفاوت، گروه¬بندي مي¬کنند که شامل برنامه¬ريزي و سازماندهي رفتار، بازداري و مهار پاسخ، تداوم عملکرد، کاهش تسلط و توانايي شروع عملکرد است (آردیلا، 2008). مياک  و همکاران (2000) شواهدي مبني بر تقسيم کارکردهاي اجرايي به سه مؤلفه¬ شناختي مشتمل بر مهار، انتقال و به روز رساني ارائه می دهد که اگر چه قابل تفکيک هستند، امّا در فرايند تنظيم و کنترل بسياري از عملکردها هر سه با هم ايفاي نقش مي¬کند. از جمله مؤلفه¬هاي ديگري که اين پژوهشگران معرفي کردند، برنامه¬ريزي، تصميم¬گيري و حل مسأله است. يک تقسيم ¬بندي ديگر کارکردهاي اجرايي به دامنه¬¬هاي اصلي، شامل پنج مؤلفه ي مهار فوري پاسخ، برنامه ريزي، انعطاف-پذيري شناختي، انتقال توجه و حافظه¬ي کاري است (دنیلسون، لوسی، رانبرگ و نیلسون ، 2010).

2-2- اجزای کارکردهای اجرایی

توانایی سرکوب کردن محرک ها یا تکانه های نامربوط و مزاحم، یک کارکرد اجرایی بنیادی است که برای فرایند تفکر بهنجار و در نهایت برای زندگی موفق ضروری است (گاروان، راس و استین ، 1999). تعدادي از ویژگیهاي مهم ذهن انسان تحت عنوان «کنترل اجرایی » یا «کارکردهاي اجرایی » نام گذاري شده اند. کارکردهاي اجرایی شامل این موارد هستند: توانایی شروع، کنترل یا متوقف کردن فعالیت، انعطاف پذیري در اطلاعات، استنباط منطقی ، تفکر انتزاعی ، پاسخ به اطلاعات و موقعیت هاي جدید، توالی اطلاعات و رفتار درست در روش هدفمند (ریگر ، 2000)؛ برنامه ریزی حافظه کاری، بازداري پاسخ، تفکر انتزاعی و کنترل توجه (بانون، گونسالوز، کروفت و بویس ، 2002)؛ انعطاف پذیري شناختی، ایجاد، حفظ و تغییر دادن آمایه هاي شناختی  براي پاسخ به تغییر در تقاضاهاي محیط، شکل دهی و آزمودن فرضیه، خودمهارگري، رفتار هدفمند، جلوگیري از واکنش خودکار پاسخ عادت شده (کاسمیدیس، بوزیکاس، زفیري و کاراواتوس ، 2006).

کنترل اجرایی در بیشتر حوزه هاي پژوهش های روانشناختی با استفاده از روشهاي متنوع مطالعه شده است. تحقیق بر روي کنترل اجرایی یک موضوع اصلی در روانشناسی شناختی، علوم عصب شناختی، مطالعات رشد در گستره زندگی، آسیب شناسی روانی و مطالعه تفاوت های فردی است (لوگان ، 2003). اگرچه وظيفه اصلي و اوليه كاركردهاي اجرايي را مشاركت در كنترل شناختي دانسته اند و آن را بيشتر در حيطه عمومي كاركرد شناختي مطالعه كرده اند، ولي تأكيد مي شود كه كاركردهاي اجرايي دربردارنده مؤلفه ها يا خرده كاركردهايي نيز هستند، مانند حافظه كاري، بازداری پاسخ، برنامه ريزي و غیره. اين خرده كاركردها در جهت رفتار خودفرمان و حل مسئله با يكديگر همكاري مي كنند و به نوعي هماهنگ با نظريه ذهن  عمل مي كنند تا از اين رهگذر بتواند رفتار هدفمند ايجاد كنند و معناي نهادها و واژه ها را بفهمند (گیتس ، 2009).

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بيماريهاي قلبي و حاملگي بررسی مدیریت فرایند حوادث رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت پروپوزال مقایسه کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی در بین ازدواج های سنتی و مدرن مبانی نظری و پیشینه پژوهش خشم و کنترل خشم دارای 26 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.